CAP Brabantia CAW Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

In het kort

EEN BEETJE GESCHIEDENIS

De vzw Brabantia is opgericht in 1974, nadat steeds meer maatschappelijk werkers te maken kregen met het fenomeen van de groeiende kwetsbaarheid. Vanuit de idee dat je samen sterker staat, sloegen enkele hulpverenigingen de handen in elkaar. Dit was de start van een nieuw Centrum voor Sociale Dienstverlening onder de naam Brabantia.

ONZE FILOSOFIE

Onze onderliggende waarden vinden hun inspiratie in het evangelie. Tolerantie, solidariteit, respect voor basisrechten, sociale rechtvaardigheid, vrije meningsuiting en emancipatie staan hierbij centraal.

Filosofie en ziel van Brabantia, Centrum voor Sociale Dienstverlening:

 • respect voor autonomie;
 • respect voor basisrechten;
 • hulpverlening op maat van het individu en zijn of haar persoonlijke noden.
CAP Brabantia CAW Wie zijn wij?

MISSIES

Na een eerste onthaal en een situatieanalyse, biedt ons Centrum voor Sociale Dienstverlening een begeleiding of doorverwijzing die zo volledig mogelijk beantwoordt aan de noden. Er wordt telkens gezocht naar passende bijstand en opvolging. Naargelang de taalkeuze van de persoon kan dit in het Frans of in het Nederlands.

Onze maatschappelijk werkers spelen in op de individuele hulpvraag, helpen sociale banden te ontwikkelen, basisrechten te verkrijgen en de strijd aan te gaan tegen uitsluiting en kwetsbaarheid. Om dit te realiseren wordt ook ingezet op de responsabilisering, inburgering en autonomie van elke persoon.

Tegelijk zien onze maatschappelijk werkers het als hun plicht om tekortkomingen, schrijnende situaties en juridische dwalingen te melden, zodat deze hun weg vinden naar de betrokken of bevoegde instanties.

Met onze acties willen wij een zo volledig mogelijk antwoord bieden op alle factoren van sociale kwetsbaarheid en uitsluiting.

 • DE SUBSIDIËRENDE OVERHEDEN

  • De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC )

   De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) regelt en beheert de gemeenschapsbevoegdheden die gemeenschappelijk zijn voor beide gemeenschappen in het Brussels Gewest. Het GGC is onder meer bevoegd voor de zogenaamde ‘bipersoonsgebonden aangelegenheden’.

   > Bezoek de website
  • Het Fonds Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en diensten, 330.02

   Het doel van deze sociale Maribel is de bevordering van de tewerkstelling in (vooral) de non-profitsector via de creatie van bijkomende arbeidsplaatsen. Zo komt deze maatregel tegemoet aan de noden van de sector en verbetert de kwaliteit van de dienstverlening.

   > Bezoek de website
  • Actiris

   Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst heeft Actiris de ambitie om, samen met zijn partners, de openbare leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in Brussel te worden en als dusdanig door de Werkzoekenden en de Werkgevers te worden erkend.

   > Bezoek de website
 • Algemeen

  • Caritas International

   Caritas International en haar partners helpen slachtoffers van oorlogen, natuurrampen en armoede. In hun eigen land of op de vlucht bieden wij hen onmisbare, duurzame materiële en niet-materiële hulp. In België ondersteunen we migranten en vluchtelingen door hen een humaan antwoord te bieden, aangepast aan hun migratietraject. Wij voeren onze missie uit zonder enige vorm van discriminatie.

   > Bezoek de website
  • De katholieke kerk van Brussel (dienst solidariteit)

   Een honderdtal parochies en bijna evenveel religieuze gemeenschappen uit de Katholieke Kerkgemeenschap van Brussel zijn hier verenigd in een buitengewone variëteit aan personen die hun geloof belijden in dertig talen !

   > Bezoek de website
  • CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnwerk) en CAP (Centre d’Aide aux Personnes)

   De Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) zijn algemeen erkende sociale diensten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. Zij helpen mensen met al hun vragen en problemen die met welzijn te maken hebben. CAW’s zien het als hun opdracht te vechten voor een menswaardig bestaan, op te komen voor gelijke kansen voor iedereen en te streven naar een harmonieuze samenleving in Vlaanderen en Brussel.

   > Bezoek de website
  • CAP (Centre d’assistance aux Personnes)

   De CAP’s zijn algemeen erkende sociale diensten die worden gesubsidieerd door de Commission Communautaire Commune de Bruxelles-Capitale (Cocom). Naast collectieve acties om de sociale uitsluiting te bestrijden bieden zij algemene sociale diensten voor personen in moeilijkheden en individuele sociale hulpverlening,

   > Bezoek de website
  • AIS (Agences Immobilières Sociales) en Sociale woningen.

   In Brussel organiseren de AIS en openbare huisvestingsmaatschappijen (OVM) de verhuur van sociale woningen. Zij treden op als tussenpersoon voor huurders en verhuurders, met als doel betaalbare en kwalitatieve woningen ter beschikking te stellen.

   > Bezoek de website
 • -Antenne Sint Gillis

  • Het OCMW van Sint Gillis

   Het OCMW richt zich op iedere resident van Sint Gillis die in moeilijkheden verkeert. Haar taak berust er vooral in iedere inwoner te helpen bij de sociale integratie en eventueel voor te bereiden op een professionele integratie. Professionals staan er klaar om te informeren, raad te geven en eventueel door te verwijzen naar de juiste dienst om een toekomstproject op te bouwen. De dienst biedt psychosociale ondersteuning en financiële hulp op maat en waar nodig budget-ondersteuning. Het OCMW heeft tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Het hoofddoel van de maatschappelijke dienstverlening is om iedereen de kans te geven om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

   > Bezoek de website
 • -antenne Brussel Onthaal-Open Deur (BOOD/BAPO)

  • -Medimmigrant

   Medimmigrant is een Brusselse vzw die individuele ondersteuning biedt aan mensen in een precair verblijfsstatuut met medische noden. Wij werken met personen die deze mensen beroepsmatig begeleiden of rechtstreeks met de betrokkenen zelf. Wij proberen ook op structureel vlak de problematieken zoals gezondheid en personen met een precair verblijfsstatuut aan te pakken. In dat kader geeft Medimmigrant o.m. vormingen en beleidsaanbevelingen en wordt er aan diverse werkgroepen deelgenomen die zich over die problematiek buigen.

   > Bezoek de website
  • -OR.C.A. (Organisation pour les Travailleurs Immigrés Clandestins)

   OR.C.A. heeft als doel de situatie van werknemers zonder wettig verblijf te verbeteren. De organisatie informeert werknemers (en degenen die hen begeleiden) over hun rechten en ondersteunt hen wanneer ze die rechten willen afdwingen. Tegelijk wordt het perspectief van werknemers zonder wettig verblijf op tafel gebracht telkens er gesproken wordt over ‘illegale arbeid’, ‘arbeidsmigratie’, en andere hete hangijzers. OR.C.A. is van mening dat uitbuiting vandaag geen plaats meer mag hebben in onze welvaartmaatschappij. De organisatie is er voor alle werknemers op de Belgische arbeidsmarkt.

   > Bezoek de website
  • -Diogenes

   In navolging van de Griekse filosoof die « op zoek naar een mens » door de straten van Athene dwaalde, gaan de medewerkers van Diogenes elke dag de straat op om thuis- en daklozen in onze hoofdstad te ontmoeten. Onder de noemer « nabij en zorgzaam » stellen onze professionals hen voor om een deel van de weg samen af te leggen en op zoek te gaan naar wat ooit de zin van hun leven was, of dit opnieuw te ontdekken. Het gaat erom de personen zelf in het centrum van dit proces te plaatsen, hun veerkracht te versterken, kansen open te trekken en hen opnieuw toe te laten om te dromen en sociale banden aan te knopen.

   > Bezoek de website
  • -De pastorale eenheid van Brussel Centrum (het « Punt 32 »)

   De pastorale eenheid van Brussel Centrum opende een ontmoetingsplaats voor thuis- en daklozen en personen in kwetsbare situaties. Van maandag tot vrijdag kunnen zij hier terecht tussen 11 en 13u om even rust te vinden, met iemand te praten of om een kop koffie, thee, soep of een broodje te nuttigen. Dit onthaal vindt plaats in de zaal achter de Finistèrekerk op de Adolph Maxlaan. Ongeveer 150 personen maken hier dagelijks gebruik van.

   > Bezoek de website
  • -Poverello

   Elke dag van 9 tot 17 uur staat het deurtje in de Zuinigheidsstraat nr. 4 open zodat iedereen er gewoon kan binnenstappen. Voor een kop koffie of een frisdrank, soep of een warme maaltijd tussen 12 en 16 u. Er staat niemand aan de deur om de naam, de financiële situatie of andere gegevens op te vragen; discretie is één van de belangrijkste elementen in onze manier van onthalen

   > Bezoek de website
  • -Les Amis d’Accompagner

   Les Amis d’Accompagner asbl is een socio-juridische eerstelijnsdienst, die zich vooral richt op de één op één begeleiding van personen in een moeilijke situatie.

   > Bezoek de website
  • -De Sint Vincentiusvereniging

   De missie die de Sint Vincentiusvereniging zich geeft en die aan de basis ligt van haar ontstaan, is om - zonder onderscheid van ras of religie - naar de minderbedeelden toe te gaan om materiële of morele hulp te bieden. De activiteiten lopen uiteen, maar draaien steeds rond de volgende vier aandachtspunten: bijstaan, van kleding en voedsel voorzien en onderdak bieden.

   > Bezoek de website
 • -Antenne Kureghem

  • -Voedselbank van Brussel - Brabant

   Sinds 1986 heeft de Voedselbank Brussel-Brabant zich als doel gesteld de strijd aan te binden tegen honger en verspilling. Zij maakt deel uit van de Belgische Federatie van Voedselbanken (www.foodbanks.be) die zelf aangesloten is bij de Europese Federatie van Voedselbanken.

   > Bezoek de website
  • -Agence Immobilière Sociale ‘Logement pour Tous’ –‘Ieder zijn woning’

   ‘Ieder zijn Woning’ is een erkend Sociaal Verhuurkantoor (SVK) dat gesubsidieerd wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij nemen vastgoed in beheer van privé-eigenaars om het aan personen met een beperkt inkomen te verhuren. Het recht op huisvesting is vastgelegd in de grondwet sinds 1994. De toepassing ervan is afhankelijk van de inzet en de actie van iedereen. Het sociaal verhuurkantoor is ervan overtuigd dat dit een grondrecht is waarvan de naleving van essentieel belang is voor de ontwikkeling van elke persoon.

   > Bezoek de website
  • OCMW Anderlecht

   Een efficiënte vooruitgang in de strijd tegen armoede wordt hier concreet via denkwerk, overleg en een optimale actie in netwerkverband. Om dit te bereiken ondersteunt het OCMW de maatschappelijke coördinatieprocedure en stelt het een permanente discussieruimte ter beschikking van de plaatselijke betrokkenen. Op die manier wil het hen de middelen geven om concrete maatschappelijke problemen aan te pakken (sociale fora zoals het forum over de huisvesting of het forum over de tewerkstelling).

   > Bezoek de website
 • Antenne Caritas International

  • -Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

   Het Kabinet van Céline Fremault, Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met Gezin, Personen met een Handicap, Sociale Actie en Internationale Betrekkingen en lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met Gezin en Kinderbijslag, Personen met een Handicap, Sociale Actie en Armoedebestrijding.

   De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) regelt en beheert de gemeenschapsbevoegdheden in het Brusselse Gewest die gemeenschappelijk zijn voor beide gemeenschappen. Het GGC is onder meer bevoegd voor de zogenaamde ‘bipersoonsgebonden aangelegenheden’.

   > Bezoek de website
  • -De Federale Overheidsdienst Justitie (Dienst Voogdij)

   De Dienst Voogdij is toegevoegd aan de Federale Overheidsdienst Justitie; dit om de onafhankelijkheid te waarborgen ten aanzien van diverse instanties zoals de Dienst Vreemdelingenzaken die is toegevoegd aan de FOD Binnenlandse Zaken en de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen beheert. Doorgaans worden de minderjarigen door de politie of door de Dienst Vreemdelingenzaken naar de dienst Voogdij doorverwezen. De meeste minderjarigen komen in België aan zonder identiteits- of verblijfsdocumenten. De Dienst Voogdij identificeert hen en bij twijfel over hun leeftijd organiseren zij een medisch onderzoek (XLS, 30.5 KB). In het kader van de zorg voor minderjarigen nemen zij ook contact op met de opvangcentra en wijzen zij hen een voogd aan. Zij zien er tegelijk op toe dat er een duurzame oplossing wordt gevonden voor de minderjarige.

   > Bezoek de website
  • -IOM (International Organization for Migration)

   IOM ijvert ervoor om migratie geordend en humaan te laten verlopen. Tegelijk werken zij aan de internationale samenwerking rond migratiekwesties, zoeken zij mee naar praktische oplossingen voor problemen die gelinkt zijn aan migratie en bieden zij humanitaire hulp aan migranten in nood, waaronder ook vluchtelingen en intern ontheemde personen.

   > Bezoek de website
  • -Ciré (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers)

   CIRÉ is opgericht in 1954 als een pluralistische coördinatiestructuur die 24 organisaties van diverse aard verenigt, zoals sociale diensten voor hulp aan asielzoekers, syndicaten, diensten voor permanente educatie en internationale organisaties. Bedoeling hierbij is om gemeenschappelijk na te denken en actie te ondernemen rond alle vragen die gelinkt zijn aan de opvang van asielzoekers, erkenning van vluchtelingen, de strijd tegen hun opsluiting, de opvang die aan vreemdelingen wordt geboden en de migratiepolitiek in haar geheel, met het accent op de migrant als actieve burger.

   > Bezoek de website